Laddar

NY RAPPORT: Stora giftproblem vid Verdatomten

Större giftproblem än väntat på Verdatomten i Vissefjärda– kan kosta miljonbelopp.

delningar

Det är företaget WSP Enviromental Sverige som, på kommunens begäran, genomfört en undersökning och tagit fram en rapport över läget på Verdatomten i Vissefjärda.

Rapporten visar att tomten har stora problem med föroreningar. Det är framför allt dioxiner som står för föroreningarna på tomten.

”Utifrån tillgängligt underlag är den sammanlagda bedömningen att det inte går att utesluta att föroreningssituationen utgör en risk för människors hälsa eller miljön”, står det att läsa i markundersökningsrapporten.

Enligt rapporten går det inte att utesluta att det föreligger risk för oacceptabel spridning av dioxin till grundvattnet. Men någon spridning till Lyckebyån bedöms inte ske.

– Rapporten kom ganska nyligen så nu är nästa steg att bereda det vidare för att se hur vi ska hantera det på bästa sätt. Vi har inte funderat klart där än, utan arbetet fortgår, säger Sven Odlingson, teknisk chef vid Emmaboda kommun.

I rapporten presenteras flera alternativ för hur kommunen kan åtgärda giftproblemet. Två alternativ med kostnadsberäkning presenteras. Alternativ ett beräknas kosta drygt sex miljoner kronor och alternativ två knappt fem miljoner kronor.

– WSP har presenterat några alternativ själva, sedan kan det finnas ytterligare vägar att gå. Vi ska bereda det vidare och sedan får det fattas beslut, säger Sven Odlingson.

 

Relaterade artiklar