Laddar

Miljoner till bättre utemiljöer

Så mycket får Emmaboda.

delningar

Det är Boverket som har beviljat drygt 272 miljoner kronor till förbättra utemiljöer i socioekonomiska utsatta områden på flera håll runt om i landet.

Boverket har bland annat beviljat stöd för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Även nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen har fått stöd.

– Stödet kommer bland annat att användas till att rusta upp park- och naturområden för att locka boende och utomstående till lek och rörelse. Och på gårdar och torg kommer stadsodling anordnas för att skapa möten mellan människor. I flera projekt har olika funktioner integrerats. Motion och kulturaktiviteter kommer att mötas i ett utegym och redskapen består av skulpturer. Konst och belysning används för att skapa liv och rörelse, både dag- och kvällstid. Det skapar trygghet och gör platsen attraktiv att röra sig på, säger utredare Kristina Engdahl vid Boverket i ett pressmeddelande.

Emmaboda kommun är en av de kommuner som fått stöd till ett projekt. Det är det kommunala fastighetsbolaget Emmaboda Bostads Ab som ansökt om pengar till projektet Linnéans oas. Boverket har beviljat stöd till det projektet på 375 000 kronor.

Totalt har Boverket beviljat 127 ansökningar och sammanlagt 272 miljoner kronor delas ut. Boverket har prioriterat ansökningarna utifrån bland annat stödets syfte som är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärder och den ska vara tillgänglig för alla.

Relaterade artiklar